Gao Minglu Contemporary Art Center Gao Minglu Contemporary Art Center  
Home News Exhibition Archive Education Magazine Project Scholarship Giving Volunteer About us
 
The Wall: Reshaping Contemporary Art

The Wall: Reshaping Contemporary Art

The Wall: Reshaping Contemporary Art

Curator: Gao Minglu
????365???Artists: Cai Guoqiang, Cao Fei, Ou Ning, Chen Qiulin, Dai Guangyu, Ding Fang, Duan Jianyu, He Chengyao, He Yunchang, Hong Qiang, Jia Zhangke, Guo Ying, Li Shan, Li Zhanyang, Liu Xiaodong, Lu Hao, Lv Shengzhong, Ma Liuming, Wen Fengyi, Qin Yufen, Shen Yuan, Song Dong, Song Haidong, Song Yonghong, Su Minyi, Su Xinping, Wang Bing, Wang jianwei, Wang Jin, Wang Jingsong, Wang Xingwei, Wang Youshen, Gu Wenda , Wu Jian, Xing Danwen, Xu Bing, Xu Hongmin, Yang Fudong, Yin Xiuzhen, Yu Hong, Zhan Wang, Zhang Dali, Zhang Huan, Zhang Ming, Zhang Peili, Zhao Bandi, Zheng Lianjie


Time: Jul 22nd CAug 20th, 2005
Organizer: Millennium Art Museum
Location: No.9A Fu Xing Road, Haidian District, Beijing, China
Opening: 4:00 PM, July 22nd, 2005
Symposium: 10:00 AM-5:00 PM, July 23rd, 2005
Tel: +86 (10) 6851-3322
Fax: +86 (10) 6851-3052


Time: Oct 21st, 2005-Jan 29th, 2006
Organizer: Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, N.Y/Univ. at Buffalo/Anderson Gallery and Univ. at Buffalo, Center for arts
Location: 1285 Elmwood Avenue Buffalo, New York 14222/Center for the Arts University at Buffalo, Buffalo, NY14260

Introduce+Post
Dialog
Picture
Article
Artists
Report


GAO MINGLU CONTEMPORARY ART CENTER © 2009 - All rights reserved. Copyrights:Gao Minglu Contemporary Art Center ??ICP??o??o09056268 Privacy